top of page

Kommodorin palsta 

Kommodorens spalt

Kommodorin tervehdys 2023

VMK vietti viime syksynä 75:tä menestyksekästä toimintavuottaan. Juhlavuoden juhlat pidettiin Villa Meribjörkössä painottaen hyvää ruokaa, musiikkia, mukavaa ohjelmaa ja pitäen mahdollisimman vähän pitkiä juhlapuheita. Toki jaettiin useita mitaleja ja ansiomerkkejä ansioituneille jäsenillemme. Näin se vain on VMK:n kaltaisessa yhdistyksessä, missä aktiiviset jäsenet vetävät toimintaamme ansiokkaasti. Siksi haluan esittää suuret kiitokset koko jäsenistöllemme sekä heidän kaiken ikäisille läheisilleen.

Näin etenemme 76:en toimintavuoteemme hyvin valmistautuneena tuleviin haasteisiin ja sellaisia meillä on.

Toki onnistuimme viime vuonna saamaan kotisatamamme yhteyteen uuden huoltoaseman ennen veneilysesonkia ja olemme tyytyväisiä, että saimme tehdä yhteistyötä talousalueelle ansiokkaasti sijoittavan KPO:n kanssa. Voimme kuitenkin olla vähemmän tyytyväisiä Venäjän aggressioihin Ukrainaa ja muita naapurimaitaan vastaan, joka mm. vaikutti negatiivisesti energian hintoihin. Toivottavasti tilanne tasaantuu ennen tulevaa veneilykautta.

Jatkamme edelleen investointejamme kotisatamaan mukavuuden lisäämiseksi. Toivottavasti kerhotalomme piha-alue, patio sekä verannan lasitus valmistuvat, nämä lisäävät merkittävästi kerhotalon ympäristön käyttömahdollisuuksia.

Vuoden vaihteessa uusittiin VMK:n vuokrasopimus Vaasan kaupungin kanssa seuran maa-alueista. Sopimus on entiseen tapaan 5 vuotinen. Vaskiluodolle on nyt laadittu uusi yksityiskohtainen kaavasuunnitelma, joka voi tuoda VMK:lle haasteita tulevaisuudessa. VMK:n vuokraama alue on kysyttyä ja kiinnostusta alueen käytön laajentamiseen myös muuhun toimintaan varmasti on. Meidän on tärkeää seurata näitä asioita ja tehdä tiivistä yhteistyötä päättäjien kanssa.

Yleisesti ottaen yhteiskunnassa on meneillään suuria muutoksia jäte- ja ympäristöasioissa. VMK:n ympäristösuunnitelman päivitystyö on aloitettu yhteistyössä muiden veneily-yhdistysten ja Vaasan kaupungin kanssa. Ratkaisemattomia kysymyksiä on kuitenkin monia. Esimerkkinä voidaan todeta seuraavaa: Uuden lainsäädännön mukaan VMK on velvollinen ottamaan vastaan ​​veneiden ja veneilyn jätteet. Kuitenkin Stormossen, ei VMK, on ​​vastuussa ja sen tulee vastaanottaa saariston kesämökkien kotitalous- ja muut jätteet, näistä Stormossen jo laskuttaa mökkien omistajia. Kuinka Stormossen aikoo ratkaista jätekeräyksen, on tätä kirjoitettaessa vielä epäselvää. VMK ei ole toistaiseksi tehnyt eroa veneissä ja mökeissä syntyvien jätteiden välillä, tämä on aiheuttanut VMK:lle kohonneita kustannuksia ja paineita nostaa venepaikka- ja jäsenmaksuja. Tässä asiassa voimme odottaa muutosta.

Järjestömme syyskokouksessa, marraskuussa, VMK palkittiin vuoden kilpailujärjestäjänä, perusteena ansioitunut järjestelyihin osallistuminen sisäsataman RaceWKND-nopeuskilpailussa. Viime vuoden onnistuneiden järjestelyiden perusteella RaceWKND:n kilpailut Vaasassa laajenevat ja sisältävät nyt neljä kilpailupäivää 27-30.7. Tässä yhteydessä voimme todeta, että VMK lisäsi kiinnostusta ja laajensi osallistumista erilaisiin venelajeihin, tämä on myös yhdistyksemme päätarkoitus.

Kiitämme myös yhteistyökumppaneitamme ja erityisesti vuosikirjamme mainostajia. Tietenkin tiedotamme heidän palveluistaan ​​ja tuotteistaan tietokanavissamme ja suosimme myös aktiivisesti heidän toimintaansa.

 

Kim Byholm

Kommodori

Kommodorens hälsning 2023

VMK kunde förra hösten fira 75 framgångsrika verksamhetsår. Jubileumsfesten genomfördes på Villa Meribjörkö med fokus på god mat, musik, trevligt program och möjligast få långa festtal. Givetvis utdelades många medaljer och förtjänsttecken till medlemmar som det förtjänade. Så är det i en förening som VMK, där medlemmarna är aktiva och driver verksamheten förtjänstfullt. Jag vill därför rikta ett stort tack till hela medlemskåren och deras närstående i alla åldrar.

Såhär inför 76:e verksamhetsåret är VMK väl rustat för att möte kommande utmaningar, och sådan finns det.

Visst hann vi få en ny bränslestation till hemmahamnen inför båtsäsongen ifjol och vi är glada att vi fick samarbeta med KPO som på ett förtjänstfullt sätt investerar i regionen. Däremot kan vi vara mindre nöjda med Rysslands aggressioner mot Ukraina och andra grannländer, vilket bl.a. påverkat energipriserna negativt. Förhoppningsvis stabiliserar sig läget inför kommande båtsäsong.

VI fortsätter även egna investeringar i hemmahamnen för att öka trivseln. Förhoppningsvis färdigställs både uteplatsen och klubbhusverandans inglasning vilket avsevärt höjer användningsmöjligheterna kring klubbhuset.

Vid årsskiftet förnyades VMK:s arrendeavtal med Vasa Stad gällande klubbens markområden. Liksom tidigare är avtalet 5-årigt. Det finns nu en ny detaljplan för Vasklot, som framöver kan innebära utmaningar för VMK. Området som VMK arrenderar är eftertraktat och det finns säkert intresse av att utöka nyttjandet av området, även för andra verksamheter. Här gäller det att bevaka dessa frågor och samverka nära med beslutsfattarna.

Generellt pågår större förändringar av avfalls- och miljöfrågorna i samhället. Arbetet med att uppdatera VMK:s miljöplanen har också inletts i samarbete med övriga båtföreningar och Vasa Stad. Det finns dock många olösta frågor. Som exempel kan vi notera följande: Enligt den nya lagstiftningen, så är VMK skyldig att ta emot avfallet från båtarna och båtsporten. Däremot är det Stormossen, inte VMK, som ansvarar för och bör ta emot hushålls- och annat avfall från sommarstugorna i skärgården, vilket Stormossen redan fakturerar stugägarna för. Hur Stormossen avser lösa insamlandet är oklart i skrivande stund. Hittills har VMK inte gjort skillnad på avfallet från båtarna och stugorna, vilket för VMK resulterat i höga kostnader och tryck på att höja båtplats- och medlemsavgifterna. Här kan vi vänta oss förändring.

Vid förbundets höstmöte i november tilldelades VMK priset som årets tävlingsarrangör på basen av framgångarna i arrangemanget av RaceWKND hastighetstävlingarna i inre hamnen. Utgående från fjolårets lyckade arrangemang så växer RaceWKND-tävlingarna i Vasa och omfattar nu fyra tävlingsdagar 27-30.7. I detta sammanhang kan vi konstatera att VMK medverkat till ett utökat intresse och breddat deltagande i olika båtsporter, vilket även är föreningen huvudsyfte.

Vi tackar också våra samarbetspartner och speciellt annonsörerna i vår årsbok. Givetvis informerar vi om deras tjänster och produkter i våra informationskanaler och gynnar även aktivt deras verksamheter.

 

Kim Byholm

Kommodor

bottom of page