© 2018 Vaasan moottorivenekerho | Vasa motorbåtsklubb

Kommodorin palsta 

Kommodorens spalt

Vaasan moottorivenekerho on aloittanut 72:n toimintavuotensa, edessämme on mielenkiitoinen ja tapahtumarikas veneilysesonki. Kokeilemme aktiivisesti uusia toimintamalleja, uudistamme, huollamme ja investoimme. Tavoitteenamme on ylläpitää nykyaikaista ja menestyksellistä yhdistystoimintaa.

Moottorivenekerholtamme ei puutu haasteita. Jäsenmäärämme on ollut tasainen, hieman pienenevä, lähivuosien aikana. Tämän suunnan aiomme kääntää, siksi kohdennamme toimintamme kaiken ikäisille, koko perheelle suunnattuihin aktiviteetteihin sekä koulutukseen. Veneily sopii kaikille.

Luonto on arvokkain varallisuutemme ja sitä meidän tulee vaalia sekä nauttia parhaalla mahdollisella tavalla. Luontokokemusten tarve on lisääntynyt samassa suhteessa kuin liikkumattomuus ja työskentely näyttöpäätteiden äärellä on lisääntynyt. Veneilyharrastus ja saaristomme tarjoavat yhdessä parhaat mahdolliset puitteet rentoutumiselle ja virkistäytymiselle, seurallamme on tässä asiassa tärkeä tehtävä. Erityisesti ehkäistäksemme saaristoympäristön roskaantumista sekä häiritsevää käyttäytymistä luonnossa, meillä on tarjota tapakulttuuri, jolla nauttia luonnosta ja kauniista saaristostamme. Vaasalaiset veneilyseurat järjestävät kesäkuussa sisäsatamassa ”Yhdessä vesille” tapahtuman, tapahtumassa on kaikilla mahdollisuus tutustua veneilyharrastukseen.

Västerbottenin veneilyliitto, ruotsista, kutsui maaliskuussa VMK:n ja Solruttenin edustajia kokoukseensa kertomaan venesatamistamme, veneilyreiteistämme sekä veneseuratoiminnasta Merenkurkun tällä puolella. Päätimme lisätä veneilyseurojen yhteistyötä Merenkurkun molemmin puolin. Solruttenin kehitystyö ansaitsee tässä erityisen huomion. Turvalliset ja hyvin hoidetut väylät ovat yksi veneilyn ja meriturvallisuuden perusedellytyksistä.

Toiminnan alasajot ja resurssien pienennykset merivartiostoissa sekä metsähallituksessa uhkaavat saariston infrastruktuuria sekä palveluita. Tässä asiassa on veneily- ja muilla yhdistyksillä tärkeä tehtävä, turvata ja kehittää ulkosatamien ja retkeilykohteiden palveluita saaristossa. Tämän toiminnan edellytyksenä on toki, että yhdistykset saavat oikeutuksen tällaiselle työlleen.

Tänä vuonna on VMK:n vuoro toivottaa Uumajan moottorivenekerho tervetulleeksi Vaasaan 28-30.6. Toivottavasti saamme myös osallistujia Västerbottenin muistakin veneilyseuroista. Nämä tapaamiset ovat aina yhtä mukavia tapahtumia ja ovat jatkuneet keskeytyksettä 70 vuoden ajan, vuodesta 1949 lähtien.

 

Kim Byholm

Kommodori

Vasa Motorbåtsklubb har nu inlett sitt 72:a verksamhetsår och vi ser fram emot en intressant och händelserik båtsäsong. Vi prövar aktivt nya verksamhetsmodeller, vi förnyar, underhåller och investerar. Allt detta för att bibehålla en tidsenlig och fortsatt framgångsrik föreningsverksamhet.

Vår motorbåtsklubb saknar inte utmaningar. Vi har haft en stabilt men något minskande medlemsantal de senaste åren. Denna trend skall vi vända Därför satsar vi också på aktiviteter och utbildning för hela familjen och alla åldrar. Båtlivet är till för alla.

Naturen är vår största resurs och den bör vi nyttja och värna på bästa sätt. Behovet av naturupplevelser ökar i takt med ökat stillasittande och arbete framför dator och bildskärm. Båtsporten och skärgården erbjuder de bästa möjligheter till avkoppling och rekreation och här har vi som förening en viktig uppgift. Förutom att undvika nedskräpning och störande beteende, så har vi  en möjlighet att erbjuda allt flera att njuta av naturen och vår vackra skärgård. Båtklubbarna i Vasa arrangerar i juni i inre hamnen ”Tillsammans till Sjöss – evenemanget” och här har alla möjligheten att bekanta sig med båtsporten.

Västerbottens båtförbund inbjöd i mars representanter för VMK och Solrutten att komma och informera om våra hamnar, farleder och verksamheter på vår sida av Kvarken. Vi beslöt att utöka samarbetet mellan båtföreningarna på båda sidor om Kvarken. Solruttens utvecklingsarbete förtjänar här att uppmärksammas särskilt. Säkra och välremmade farleder är en förutsättning för båtsporten och säkerheten till sjöss.

Indragna verksamheter och minskande resurser inom sjöbevakning och forststyrelsen hotar infrastuktur och service i skärgården. Även här har båt- och andra föreningarna en viktig uppgift i att trygga och utveckla servicen i utehamnar och utfärdsmål i skärgården. En viktigt förutsättning är dock att föreningarna får mandat för detta arbetet.

I år är det VMK:s tur att välkomna Umeå motorbåtsällskap till Vasa 28-30.6. Förhoppningsvis får vi också deltagare från andra båtföreningar i Västerbotten. Det är alltid lika trevligt med dessa träffar, som pågått kontinuerligt i 70 år, alltsedan 1949.

 

Kim Byholm

Kommodor