top of page
kotisatama_päivällä_web.jpg

Satama-alue Vaskiluoto

 

VMK:n satama-alue sataman maa- ja vesialueet on vuokrattu Vaasan Kaupungilta. Alue on jäsenten käytössä huomioiden Satamasääntö sekä Satamakapteenin ohjeet. Alueen pääasiallinen käyttötarkoitus on toimia satamana jäsenten veneille purjehduskautena sekä talvisäilytyspaikkana talvisin.
 

Autojen paikoitus

 

Pysäköinti-alue on tarkoitettu jäsenille sekä heidän vierailleen tai sopimuksen mukaan.


Jätteiden käsittely


Kameravalvonta.

Jätteet lajitellaan ja viedään jätesäiliöihin.


Jäteöljy
 

Vain VMK:n jäsenistön käyttöön ja veneilykäytöstä syntyvälle öljyjätteelle.
 

Säiliöön voi laittaa
- Moottoriöljyjätteet
- Vaihteistoöljyjätteet
- Hydrauliöljyjätteet

- Peräöljyjätteet

 

Öljyt on tyhjättävä ja valutettava astioista
säiliöön ja tyhjät muoviastiat voi toistaiseksi laittaa
karkeajäteastiaan ja metallipurkit metallinkeräykseen.

 

Säiliöön eivät kuulu
- Pilssivedet
- Öljyvesiseoksia
(emulsiot, vesi yli 10 % )
- Pastamaiset öljyjätteet
- Polttoainejätteet
- Glykolijätteet
- Liuotin- eikä maalijätteet

- Liimajättet.

 

 

Nämä sekä muut ongelmajätteet kuten akut ja paristot jokaisen on huolehdittava pois alueelta esim. kunnalliseen ongelmajätteen vastaanottopisteeseen jonne ne voidaan toimittaa yksityishenkilönä veloituksetta.


Kunnallisia jätepisteitä on esim. Pukinkulmassa ja Stormossenilla.

 

 

Kiinteiden ja pastamaisten öljyjätteiden keräily

Vain vmk:n jäsenistön käyttöön ja veneilykäytöstä syntyville öljyisille jätteille.

Säiliö on tarkoitettu:
- Öljy ja polttoainesuodattimille
- Pastamaisille öljyjättetteille (esim. vaseliinit)

- Öljyisille räteille ja imeytysaineille
- Öljyiset pikkuastiat joita ei voi tyhjätä

Sähkön käyttö
 

Sähkön käyttö on sallittua jäsenille veneiden huollossa sekä akkujen varaukseen. Sähköä ei saa käyttää lämmitykseen.

 

Veden käyttö

 

Vettä saa tankata lastauslaiturilla.

Torni
 

Torni on ainoastaan vartiointia varten.

 

Vaja

Vaja on tarkoitetttu veneiden talvisäilytykseen.


Lastauslaituri

 

Lastauslaituri on tarkoitettu tilapäiseen kiinnitykseen tavaran lastausta varten.

Hamnområdet i Vasklot

VMK:s hamnområde omfattar en land- och vattenareal enligt kartan invid. Hamnområdet är arrenderat av Vasa stad. Området står till medlemmarnas förfogande i enlighet med Ordingsreglerna för hamnområdet samt hamnkaptenens anvisningar. Området används huvudsakligen som hamn för medlemmarnas båtar sommartid samt som vinterförvaringsplats vintertid.

 


Parkering av bilar

Parkeringen är avsedd för medlemmar och deras gäster.


 

Sophantering

 

Kamerabevakning.
Sopor sorteras och förs till respektive sopcontainer.

 

Spillolja
 

Endast för VMK:s medlemmar och endast oljeavfall som kommer från båten.
 

I tanken får tömmas
- Spillolja
- Växellådsolja
- Hydraulolja

- Utombordsmotoroljor

 

Oljorna skall tömmas från uppsamlingskärlen
i uppsamlingstanken. Tomma plastkärl kan tillsvidare läggas
med grovavfall, och metallburkar i metallinsamlingen.

 

I tanken får ej tömmas
- Slagvatten
- Olje-vatten blandningar
(emulsioner med över 10% vatten)
- Oljepastor/vaselin
- Bränslerester
- Glykolrester
- Lösningsmedel eller målfärgsrester

- Limrester

Dessa och annat problemavfall såsom ackumulatorer och batterier måste var och en själv frakta bort från området exempelvis till kommunal problemavfallsmottagning som ju är gratis.

 

Avfallsuppsamlingsplatser finns vid Bockska hörnet och på Stormossen.

Uppsamling av fast och pastaformigt avfall


Endast för VMK:s medlemmar samt endast för avfall som kommer från båtaktiviteter.
Uppsamlingskärlet är ämnat för:
- Olje- och bränslefilter
- Pastaformiga oljerester (tex. vaselin)

- Oljetrasor- och uppsugningssvampar
- Oljiga småkärl som inte kan tömmas.


Använding av el

 

El får användas av medlemmar vid underhåll och reparation av båtar samt för laddning av batterier, dock ej för uppvärmning.


Användning av vatten

Vatten får tankas vid lastningsbryggan.

 

Tornet

 

Tornet är avsett att användas av vakten.

Skjulet
 

Skjulet är avsett för vinterförvaring av båtar.


 

Lastbryggan
 

Lastbryggan är avsedd för tillfällig angöring vid lastning.

bottom of page