Satamasääntö

 

 

Yleistä

§1.

Moottorivenekerhon satama-alueella tulee jokaisen noudattaa tätä ohjesääntöä ja satamakapteenin antamia määräyksiä.

 

§2.

Satama-alueelle on oikeutettu pääsemään vain kerhon oma ja jonkun muun rekisteröidyn moottorivenekerhon tai meriurheilua harjoittavan kerhon jäsen sekä hänen seurueeseensa kuuluva henkilö. Jäsen vastaa seurueensa mallikelpoisesta käyttäytymisestä.

 

§3.

Asiaankuulumattomat sekä järjestystä että annettuja määräyksiä rikkoneet henkilöt voidaan poistaa alueelta.

§4.

Kerhon jokaisen jäsenen tulee muistaa satama-alueella käyttäytyä moitteettomasti, koska kerhoa kokonaisuutena arvostellaan sen yksityisen jäsenen mukaan.

§5.

Jokaisen satama-alueella liikkuvan on omalta kohdaltaan huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä ja että noudatetaan erityistä varovaisuutta tulen käsittelyssä.

Venepaikat

§6.

Kerhon jäsen, jolla ei ole venepaikkaa tai joka haluaa muuttaa satamassa olevaa venepaikkaansa esittäköön asiansa satamakapteenille. Venepaikkoja jaettaessa ovat kerhossa rekisteröidyt veneet etuoikeutettuja rekisteröimättömiin nähden. Venepaikka-anomus on tehtävä kirjallisesti hallituksen vahvistamalla lomakkeella.

§7.

Venepaikat luovutetaan haltijoille purjehduskaudeksi kerrallaan.

§8.

Venepaikka luovutetaan haltijalle hänen suoritettuaan paikasta säädetyn maksun. Aikaisemmin tehty venepaikkaa koskeva sopimus uusitaan, paikan haltijan suoritettua vuosimaksun satamakapteenin päättämään määräaikaan mennessä. Ellei näin ole tapahtunut, katsotaan sopimus purkautuneeksi.

§9.

Satamakapteenin on valvottava, että vuosimaksut ovat maksetut ja ellei näin ole tapahtunut, uudelleen vuokrata vapaaksi jääneet paikat.

§10.

Veneen tilapäiseen kiinnittämiseen kerhon satama-alueella on pyydettävä lupa satamakapteenilta. Pitemmän ajan tilapäisestä kiinnityksestä voidaan periä vuorokausimaksu.

§11.

Venepaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman satamakapteenin lupaa.

 

§12.

Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että hänen veneensä on kiinnitetty kunnollisesti ja varustettu lepuuttajilla ja joustimilla ja on asianmukaisessa kunnossa. Jokainen kerhon satamassa oleva vene on omistajan toimesta pidettävä siistinä ja merikelpoisena.

§13.

Veneeseen, jota satamakapteenin kehotuksista huolimatta ei viipymättä varusteta riittävillä kiinnityslaitteilla, tullaan ne kerhon toimesta ja asianomaisen veneenomistajan kustannuksella asettamaan ja on omistaja velvollinen suorittamaan paitsi tästä johtuneet kustannukset myös säädetyn sakkokorvauksen.

§14.

Veden saastuttaminen on satama-alueen vesillä ankarasti kielletty.

Telakan käyttäminen

§15.

Telakan käyttämisestä määrää satamakapteeni.

Sen käyttämisestä suoritetaan säädetty maksu.

Talvisäilytys

§16.

Talvisäilytyspaikkoja jaettaessa vajassa, vajan pihalla tai laiturilla noudatetaan venepaikkojen jakelussa mainittuja sääntöjä. Talvisäilytyspaikasta on suoritettava maksu satamakapteenin ilmoittamana aikana. Maksun myöhästyessä peritään lisämaksu. Myöhästynyt tai maksamatta jäänyt suoritus johtaa säilytyspaikan menettämiseen.

§17.

Veneen vesille laskemisen jälkeen on säilytyspaikka siivottava ja tarvikkeet ja laitteet säilytettävä satamakapteenin osoittamassa paikassa. Omaisuutta ei saa ilman satamakapteenin erillistä lupaa säilyttää vajassa.

§18.

Purjehduskauden alkamisen jälkeen saa vene olla v jassa tai vajan pihalla taikka laiturilla ainoastaan erityisellä satamakapteenin antamalla luvalla.

Erinäisiä säännöksiä

§19.

Jäsen on korvausvelvollinen kerhon omaisuuden hävittämisestä tai tärvelemisestä.

§20.

Kerho ei vastaa satamassa kiinnitetylle tai satama-alueella säilytetylle veneelle tapahtuneista vahingoista, ei myöskään veneen noston tai laskun yhteydessä tapahtuneesta vahingosta. Venepaikan
haltija vastaa itse poijun ja kettingin kunnosta. Veneen omistajan on itse huolehdittava tarpeellisista vakuutuksista.

§21.

Satama-alueelta tai venepaikalta lähdettäessä ja sinne saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Veneen ohjaaja on velvollinen säätämään nopeuden sellaiseksi, että vene on kaikissa arvattavissa tilanteissa hallittavissa ja ettei veneen synnyttämä aallokko aiheuta vahinkoa laituriin kiinnitetyille veneille tai muulle omaisuudelle. Vahingon sattuessa on veneen päällikön tai ohjaajan viipymättä ilmoitettava siitä vaurioituneen veneen tai omaisuuden omistajalle tai satamakapteenille.

§22.

Satamakapteenin on lisäksi merkittävä päiväkirjaan antamansa huomautukset ja muut jäseniä, veneitä, vene- ja säilytyspaikkoja koskevat toimenpiteet ja erikoisluvat.

§23.

Satamakapteenin määräykseen tai toimenpiteeseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa, mikäli hään sitä kahdeksan (8) päivän kuluessa tapahtumassa kirjallisesti vaatii. Satamakapteenin päätös on kuitenkin voimassa kunnes hallitus toisin määrää.

§24.

Tämän ohjesäännön tarkemmasta soveltamisesta päättää hallitus.

Tämä ohjesääntö on vahvistettu kerhon vuosikokouksessa maaliskuun 15 päivänä 1975 ja astuu voimaan heti.

Regler för hamnområdet

Allmänt

§1.
På klubbens hamnområde bör var och en följa dessa regler liksom av hamnkaptenen givna direktiv.

§2.
Tillträde till hamnområdet äger endast medlem i Vasa Motorbåtsklubb eller annan registrerad motorbåtsklubb eller sjösportförening liksom person i dennas sällskap. Medlem ansvarar för sitt sällskaps goda uppträdande.

§3.
Obehörig, eller medlem som brutit mot givna bestämmelser eller stört ordningen, kan avlägsnas från området.

§4.
Varje medlem I klubben skall uppträda sakligt på området, eftersom klubben bedöms efter den enskilda medlemmen.


§5.
Var och en som vistas på området, ansvarar för att hamnområdet hålls snyggt och att särskild försiktighet iakttas då man handskas med eld.

Båtplatser

§6.
Klubbmedlem, som behöver båtplats, eller som önskar byta sin båtplats i klubbhamnen, skall anhålla om detta hos hamnkaptenen. Vid fördelningen av båtplatser ges båtar registrerade i klubben företräde före ickemedlemmars båtar. Anhållan om båtplats skall göras skriftligen på blankett som styrelsen angett.

 

§7.
Båtplatserna upplåts för en säsong åt gången.

§8.
Båtplats överlåts åt innehavaren, sedan denna betalt fastställd båtplatsavgift. Tidigare ingånget avtal om båtplats förnyas efter att innehavaren av platsen erlagt årsavgiften. Har avgift inte betalts inom utsatt tid fastställd av hamnkaptenen, anses avtalet brutet.

 

§9.
Hamnkaptenen bör övervaka att årsavgifterna influtit, och i annat fall hyra ut platserna som blivit lediga.

§10.
För tillfällig förtöjning av båt vid klubbens hamnområde ansöks om tillstånd hos hamnkaptenen. För längre tids tillfällig förtöjning kan uppbäras dygnsavgift.

 

§11.
Båtplats får inte utan tillstånd av hamnkaptenen överlåtas åt annan person.

§12.
Båtägare ansvarar för att hans båt är förtöjd med säkra förtöjningslinor, är försedd med fendrar och förtöjningsfjädrar och att den i övrigt är utrustad på sakligt sätt. Varje vid klubbhamnen förtöjd båt bör av ägaren hållas i snyggt och sjödugligt skick.

§13.
Båt, som inte trots uppmaning av hamnkaptenen utan dröjsmål utrustas med tillräckliga förtöjningsanordningar, kan på klubbens försorg förses med sådana, och då är båtens ägare skyldig att förutom de direkta kostnaderna erlägga fastställd straffavgift.

 

§14.
Förorening av vattnet i hamnområdet är strängt förbjudet.

Andvändning av slip

§15.

Om användning av sjösättningsrampen bestämmer hamnkaptenen. För användning betalas fastställd avgift.

Vinterförvaring

§16.
Vid fördelningen av vinterförvaringsplatser i skjulet, på skjulgården eller kajen tillämpas samma regler som vid fördelning av båtplatser. Avgift för vinterförvaringsplats bör erläggas inom av hamnkaptenen utsatt tid. Vid försenad betalning uppbärs förhöjd avgift. Försenad eller utebliven betalning leder till förlust av förvaringsplatsen.

§17.
Sedan båt sjösatts, skall förvaringsplatsen städas. Tillbehör och anordningar förvaras på av hamnkaptenen anvisad plats. Egendom får inte utan särskilt tillstånd av hamnkaptenen förvaras i skjulet.

 

§18.
Då säsongen inletts, får båt förvaras på kajen, skjulgården eller i skjulet endast med av hamnkaptenen beviljat särskilt tillstånd.

 

Särskilda stadganden

§19.
Medlem är ersättningsskyldig för klubbegendom som förstörts.

§20.
Klubben ansvarar icke för skada, om åsamkats i hamnen förtöjd eller på hamnområdet förvarad båt, utrustning eller annan egendom, ej heller för skada som uppkommit i samband med upptagning eller sjösättning. Innehavare av båtplats ansvarar själva att förtöjningsboj samt ketting är i gott skick. Båtägare bör själva ombesörja nödiga försäkringar.

§21.
Vid avfärd från eller ankomst till hamnen och båtplatsen skall särskild försiktighet iakttas. Båtförare är skyldig att anpassa farten så att båten i alla situationer behärskas, och att svall inte skadar förtöjda båtar eller annan egendom. Har olycka skett, skall båtens befälhavare eller förare utan dröjsmål anmäla skadan till ägaren av den skadade båten eller egendomen. Alternativt kan anmälan göras till hamnkaptenen.

 

§22.
Hamnkaptenen bör göra anteckning i dagboken om av honom utdelade anmärkningar och om åtgärder, som berör medlemmar, båtar, båtplatser, förvaringsplatser och särskilda tillstånd.

§23.
Den som är missnöjd med bestämmelser och direktiv utdelade av hamnkaptenen, kan anhålla om att styrelsen tar upp ärendet genom att inom åtta (8) dagar räknat från händelsen lämna in en skriftlig ansökan. Hamnkaptenens direktiv är ändå gällande tills styrelsen har nått sitt beslut i frågan.

§24.
Om närmare tillämpning av ovan nämnda ordningsregler besluter styrelsen. Reglerna har fastställts av årsmötet den 15 mars 1975 och träder omedelbart i kraft.

Språkrevision 2018