top of page

Satamasääntö

 

 

Yleistä

§1.

Moottorivenekerhon satama-alueella tulee jokaisen noudattaa tätä ohjesääntöä ja satamakapteenin antamia määräyksiä

 

§2.

Satama-alueelle on oikeutettu pääsemään vain kerhon oma ja jonkun muun rekisteröidyn venekerhon jäsen sekä hänen seurueeseensa kuuluva henkilö. Jäsen vastaa seurueensa mallikelpoisesta käyttäytymisestä. Tarpeetonta liikkumista ja metelöintiä tulisi välttää yöaikaan (22–06)

 

§3.

Asiaankuulumattomat sekä järjestystä ja annettuja määräyksiä rikkoneet henkilöt voidaan

poistaa alueelta.

§4.

Kerhon jokaisen jäsenen tulee muistaa satama-alueella käyttäytyä moitteettomasti, koska kerhoa kokonaisuutena arvostellaan sen yksityisen jäsenen mukaan.

§5.

Jokaisen satama-alueella liikkuvan on omalta kohdaltaan huolehdittava siitä, että alue pysyy siistinä ja että noudatetaan erityistä varovaisuutta tulen käsittelyssä.

Laituripaikat

§6.

Kerhon jäsen, jolla ei ole laituripaikkaa tai joka haluaa muuttaa satamassa olevaa laituripaikkaansa, esittäköön asiansa satamakapteenille. Laituripaikkoja jaettaessa ovat kerhossa katsastetut veneet etuoikeutettuja katsastamattomiin nähden. Laituripaikka-anomus on tehtävä kirjallisesti hallituksen vahvistamalla lomakkeella.

§7.

Laituripaikat luovutetaan haltijoille purjehduskaudeksi kerrallaan. Lunastettua laituripaikkaa voi pitää tyhjillään ilmoitettuaan asiasta satamakapteenille maksimissaan kaksi kautta.

§8.

Laituripaikka luovutetaan haltijalle hänen suoritettuaan paikasta säädetyn maksun. Aikaisemmin tehty laituripaikkaa koskeva sopimus uusitaan, paikan haltijan suoritettua laituripaikan vuosimaksun satamakapteenin päättämään laskun eräpäivään mennessä. Ellei näin ole tapahtunut katsotaan sopimus purkautuneeksi tai jos paikan haltija erikseen ilmoittaa luopuvansa paikastaan.

§9.

Satamakapteenin on valvottava, että laituripaikan vuosimaksut ovat maksetut ja ellei näin ole tapahtunut uudelleen vuokrata vapaaksi jääneet paikat.

§10.

Veneen tilapäiseen kiinnittämiseen kerhon satama-alueella on jäsenen pyydettävä lupa satamakapteenilta. Pidemmän ajan tilapäisestä kiinnityksestä voidaan periä vuorokausimaksu.

§11.

Laituripaikkaa ei saa luovuttaa toiselle ilman satamakapteenin lupaa.

 

§12.

Veneen omistajan on huolehdittava siitä, että hänen veneensä on kiinnitetty kunnollisesti ja varustettu lepuuttajilla ja joustimilla ja on asianmukaisessa kunnossa. Jokainen kerhon satamassa oleva vene on omistajan toimesta pidettävä siistinä ja merikelpoisena.

Laiturin kiinnitys- ja muihin rakenteisiin ei saa tehdä muutoksia ilman satamakapteenin lupaa. Myös luvallisten muutosten turvallisuudesta sekä poistamisesta käytön päätyttyä vastaa asennuksen toteuttanut taho.

§13.

Jos venettä, satamakapteenin kehotuksesta huolimatta, ei viipymättä varusteta riittävillä kiinnityslaitteilla, voidaan laituripaikkasopimus irtisanoa.

§14.

Veden saastuttaminen on satama-alueen vesillä ankarasti kielletty.

Veneiden haltijoiden tulee erityisesti huolehtia, ettei öljyisiä pilssivesiä tai septijätteitä pumpata satama-altaaseen.

Yleistä veneiden säilytyksestä maissa

§15.

Veneen yhtäjaksoinen säilytys (yli kaksi kesä / kolme talvisäilytyskautta) kerhon maa-alueella on kielletty. Säilytysajan ylityttyä veneen haltijalle annetaan kirjallinen veneen poistokehoitus. Tällöin tulee vene siirtää pois alueelta yhden kuukauden sisällä.

 

Säilytettävien veneiden tulee olla käyttökuntoisia sekä telakoinnin aikana tulee veneen haltijan säännöllisesti tarkastaa pukkien ja suojausten turvallisuus sekä kunto.

 

Laajoihin pitkäkestoisiin veneremontteihin vaaditaan erillinen lupa satamakapteenilta, luvan hakijan tulee esittää kirjallinen korjaussuunnitelma (sisältää aikalaskelman, ongelmajätteiden käsittelyn) remonttilupaa hakiessaan.

 

Veneiden telakoinnin yhteydessä tulee välttää maaperän ja ympäristön saastuttamista. Poistettaessa veneen pohjamaalia tulee kerätä maalijätteet talteen esim. levittämällä suojapeite veneen alle. Hiomapölyjen leviämistä ympäristöön tulee välttää.

Venepukit sekä venetrailerit tulee merkitä omistajan nimellä tai puhelinnumerolla.

Talvisäilytys

§16.

Talvisäilytyspaikkoja jaettaessa kerhon alueella noudatetaan laituripaikkojen jakelussa mainittuja sääntöjä. Talvisäilytyspaikasta on suoritettava maksu satamakapteenin ilmoittamana laskun eräpäivänä. Laituripaikan lunastaneet ovat etuoikeutettuja talvisäilytyspaikkaan. Maksamatta jäänyt suoritus johtaa säilytyspaikan menettämiseen.

§17.

Veneen vesille laskemisen jälkeen on säilytyspaikka siivottava ja tarvikkeet ja laitteet säilytettävä satamakapteenin osoittamassa paikassa. Muuta omaisuutta ei saa ilman satamakapteenin erillistä lupaa säilyttää kerhon alueella.

Kesäsäilytys maissa

§18.

Purjehduskauden alkamisen jälkeen saa vene olla kerhon maa-alueella ainoastaan satamakapteenin antamalla luvalla. Kesäsäilytyspaikasta on suoritettava maksu satamakapteenin ilmoittamana laskun eräpäivänä. Laituripaikan lunastaneet ovat etuoikeutettuja kesäsäilytyspaikkaan ja heille yhden veneen kesäsäilytys on maksuton. Maksamatta jäänyt suoritus johtaa säilytyspaikan menettämiseen.

Erinäisiä säännöksiä

§19.

Sähköä saa käyttää ainoastaan veneiden akkujen lataukseen sekä huolto- ja ylläpitotöissä, käyttö esimerkiksi lämmitykseen sekä sähköautojen ja -veneiden lataukseen on kielletty ilman erikoisjärjestelyä mm. sähköverkon rajoitteiden vuoksi.

§20.

Sataman jätehuolto varattu veneissä syntyviä päivittäis- ja huoltojätteitä varten. Esimerkiksi veneiden ongelmajätteistä akut ja maalijätteet sekä mökeillä syntyvä rakennus-, kalusto- ja kalustejäte on vietävä hyötykäyttöasemalle.

§21.

Pysäköintipaikkoja jäsenille sekä heidän vierailleen varataan purjehduskaudella laiturialueelta.

Laiturialueilla ei tule säilyttää venetrailereita tai venepukkeja purjehduskaudella. Kerhon alueella ei saa säilyttää asuntovaunuja ja -autoja eikä muunlaisia perävaunuja kuin venetrailereita.

Venetrailerista peritään erillinen säilytysmaksu, jos trailerin haltijalla ei ole maksettua laituripaikkaa tai talvisäilytyspaikkaa.

§22.

Talvisäilytyspaikalle, moottorikelkalle, nelipyörälle (mönkijä) tai muunlaiselle talvikulkuneuvolle kerhon alueella, on haettava lupa satamakapteenilta. Säilytyspaikasta peritään erillinen säilytysmaksu, jos talvikulkuneuvon haltijalla ei ole maksettua laituripaikkaa tai talvisäilytyspaikkaa.

§23.

Jäsen on korvausvelvollinen kerhon omaisuuden hävittämisestä tai tärvelemisestä.

§24.

Kerho ei vastaa satamassa kiinnitetylle tai satama-alueella säilytetylle veneelle tapahtuneista vahingoista, ei myöskään veneen noston tai laskun yhteydessä tapahtuneesta vahingosta. Laituripaikan haltija vastaa itse poijun ja kettingin kunnosta. Veneen omistajan on itse huolehdittava veneen tarpeellisista vakuutuksista.

§25.

Satama-alueelta ja laituripaikalta lähdettäessä ja sinne saavuttaessa on noudatettava erityistä varovaisuutta. Veneen päällikkö on velvollinen säätämään nopeuden sellaiseksi, että vene on kaikissa arvattavissa tilanteissa hallittavissa ja ettei veneen synnyttämä aallokko aiheuta vahinkoa laituriin kiinnitetyille veneille tai muulle omaisuudelle. Vahingon sattuessa on veneen päällikön viipymättä ilmoitettava siitä vaurioituneen veneen tai omaisuuden omistajalle tai satamakapteenille.

 

§26.

Satamakapteenin on lisäksi merkittävä päiväkirjaan antamansa huomautukset ja muut jäseniä, veneitä, vene- ja säilytyspaikkoja koskevat toimenpiteet ja erikoisluvat.

 

§27.

Satamakapteenin määräykseen tai toimenpiteeseen tyytymätön voi saattaa asian käsiteltäväksi hallituksen kokouksessa, mikäli hän sitä kahdeksan (8) päivän kuluessa tapahtumasta kirjallisesti vaatii. Satamakapteenin päätös on kuitenkin voimassa, kunnes hallitus toisin määrää.

 

§28.

Tämän ohjesäännön tarkemmasta soveltamisesta päättää hallitus.

Tämä ohjesääntö on vahvistettu kerhon syyskokouksessa marraskuun 04 päivänä 2021 ja astuu heti voimaan.

Regler för hamnområdet

Allmänt

§1.

På klubbens hamnområde bör envar efterkomma dessa regler ävensom av hamnkaptenen givna bestämmelser.

§2.

Tillträde till hamnområdet äger endast medlem I Vasa Motorbåtsklubb eller medlem i annan registrerad båtklubb ävensom I dennes sällskap varande person. Medlem ansvarar för ett oklanderligt uppträdande hos sitt sällskap. Onödig vistelse och störande ljud nattetid bör undvikas (22-06).

§3.

Obehörig, eller medlem, som brutit mot givna bestämmelser eller stört ordningen, kan avlägsnas från området.

§4.

Varje medlem i klubben bör vinnlägga sig om ett oklanderligt uppträdande på området, ty

klubben som sådan bedöms efter den enskilda medlemmen.


§5.

Envar som vistas på området, bör för sin del ansvara för att hamnområdet hålles snyggt och att särskild försiktighet iakttages vid handskande med eld.

Bryggplatser

§6.

Klubbmedlem, som icke har bryggplats, eller som önskar byta sin bryggplats i klubbhamnen, skall anhålla härom hos hamnkaptenen. Vid fördelningen av bryggplatser äger i klubben besiktade båtar företräde framom obesiktade. Anhållan om bryggplats skall göras skriftligen på av styrelsen fastställd blankett

 

§7.

Bryggplatser upplåtes för en seglationssäsong åt gången. Mottagen bryggplats kan hållas tom i maximalt två säsonger förutsatt att detta meddelas hamnkapten.

§8.

Bryggplats överlåtes åt innehavaren, sedan denne erlagt för platsen fastställd avgift. Tidigare ingånget avtal om bryggplats förnyas, sedan innehavaren av platsen erlagt årsavgiften för bryggplats inom av hamnkaptenen utsatta fakturans förfallodag. Har avgift icke influtit sagda tid, skall avtalet anses brutet, om inte bryggplatsens innehavare säger upp bryggplatsen.

 

§9.

Hamnkaptenen bör övervaka, att bryggplatsavgifterna influtit, och om så icke skett, ånyo uthyra de ledigblivna platserna.

§10.

För tillfällig förtöjning av båt vid klubbens hamnområde bör medlem inhämta tillstånd av hamnkaptenen. För längre tids tillfällig förtöjning kan uppbäras dygnsavgift.

 

§11.

Bryggplats får icke utan tillstånd av hamnkaptenen överlåtas åt annan.

§12.

Båtägare bör sörja för att hans båt är förtöjd med säkra förtöjningslinor och försedd med fendrar och förtöjningsfjädrar samt att den för övrigt är utrustad på vederbörligt sätt. Varje vid klubbhamnen förtöjd båt bör på ägarens försorg hållas i snyggt och sjödugligt skick. Ändringar i bryggors fästanordningar och konstruktioner får ej utföras utan hamnkaptenens tillstånd. Den som utfört tillåtna ändringar ansvarar både för ändringarnas säkerhet och även för avlägsnandet av dessa ändringar efter att användning upphör.

§13.

Om båt icke, trots uppmaning av hamnkaptenen, ofördröjligen utrustas med tillräckliga förtöjningsanordningar, kan bryggplatsen sägas upp.

 

§14.Förorening av vattnet i hamnområdet är strängt förbjudet. Båtens innehavare skall speciellt ombesörja att pilsens oljeblandat vatten eller septitanken inte töms i hamnbassängen.

Allmänt om båtars uppbevaring på land

§15.

Fortgående uppbevaring av båt (över två sommar- / tre vinterförvaringsperioder) på klubbens markområde är förbjuden. Om uppbevarandet överskrider här angiven tid, delges en skriftlig uppmaning avseende båtens bortförande. Därefter skall båten föras bort från området inom en månad.

Uppbevarade båtar skall vara i användningsbart skick samt båtens innehavare skall regelbundet granska att båtbockar, -ställningar och presenningar är säkra och i skick.

 

Vid långvariga båtrenoveringar krävs separat tillstånd av hamnkapten och den som söker om tillstånd skall skriftligen inlämna åtgärdsplan som inkluderar tidsplan och hur problemavfall hanteras.

Vid förvaring av båt bör man undvika att det sprids föroreningar i naturen eller marken. Vid avlägsnande av bottenfärg på båten bör slipavfallet samlas upp på lämpligt sätt, t.ex. genom att breda ut en presenning under båten. Vid slipning bör man förhindra att slipdammets sprids.

 

Båtställningar och båttrailer bör förses med ägarens namn eller telefonnummer.

 

Vinterförvaring

§16.

Vid fördelningen av vinterförvaringsplatser på klubbens område tillämpas samma regler som vid fördelning av bryggplatser. Avgift för vinterförvaringsplats bör erläggas inom av hamnkaptenen utsatta fakturans förfallodag. Innehavare av bryggplats har förtur till plats för vinterförvaring. Ej erlagd betalning leder till förlust av förvaringsplatsen.

§17.

Sedan båt sjösatts, bör förvaringsplatsen städas och tillbehör och anordningar förvaras på av hamnkaptenen anvisad plats. Annan egendom får icke utan särskilt tillstånd av hamnkaptenen förvaras på klubbens område.

Sommarförvaring på land

§18.

Då seglationssäsongen inletts, får båt förvaras på klubbens markområde endast med av hamnkaptenen beviljat tillstånd. Betalning för sommaruppbevaringsplats bör erläggas inom av hamnkaptenen utsatta fakturans förfallodag. De som har betalat bryggplats har förtur till sommaruppbevaring och kan avgiftsfritt uppbevara en båt under en sommar. Vid utebliven betalning förloras rätten till sommaruppbevaring.

 

Särskilda stadganden

§19.

El får endast användas för laddning av båtarnas ackumulatorer samt för service- och underhållsarbete. Användning av el för uppvärmning eller laddning av elbilar eller -båtar är förbjuden utan special arrangemang bl.a. på grund av elnätets begränsningar.

§20.

Hamnens sopkärl är reserverad för avfall som uppstår i dagligt bruk i båtar samt från båtars servicearbeten. Problemavfall såsom båtbatterier samt målfärgsrester och även byggnadsavfall, grovavfall och möbler från sommarvillor skall föras till återvinningsstation.

§21.
Parkering för medlemmars och deras gästers fordon reserveras under båtsäsongen på kajområdet.

På kajområdet skall ej båttrailer förvaras under båtsäsongen ej heller båtställningar. På klubbens område får ej förvaras husbilar och husvagnar eller andra släpvagnar, endast båttrailers.

För förvaring av båttrailer uppbärs separat avgift, om trailers innehavare ej har betald bryggplats eller vinterförvaringsplats.

 

§22.

För vinterförvaring av snöskoter, fyrhjuling (mönkijä) eller annat vinterfördon på klubbens område, bör tillstånd införskaffas av hamnkaptenen. För platsen uppbärs separat avgift om vinterfordonets innehavare ej har betald båtplats eller vinterförvaringsplats.

§23.

Medlem är ersättningsskyldig för av honom förstörd klubben tillhörig egendom.

§24.

Klubben ansvarar icke för skada, om åsamkats i hamnen förtöjd eller på hamnområdet förvarad båt, utrustning eller annan egendom, ej heller för skada som uppkommit i samband med upptagning eller sjösättning. Innehavare av bryggplats ansvarar själva att förtöjningsboj samt kätting är i gott skick. Båtägare bör själva ombesörja att båten är ändamålsenligt försäkrad.

§25.

Vid avfärd från eller ankomst till hamnen och bryggplatsen skall särskild försiktighet iakttagas. Båtens befälhavare är skyldig att anpassa farten så, att han i alla tänkbara situationer kan behärska båten, och att av båten uppkommet svall icke skadar förtöjda båtar eller annan egendom. Har skada inträffat, bör båtens befälhavare ofördröjligen anmäla härom till ägaren av den skadade båten eller egendomen eller till hamnkaptenen.

§26.

Hamnkaptenen bör dessutom göra anteckning i dagboken om av honom given anmärkning och om andra åtgärder, som berör medlemmar, båtar, båtplatser, förvaringsplatser och särskilda tillstånd. 

 

§26.

Den som är missnöjd med av hamnkaptenen utfärdade bestämmelser eller dennes åtgärder, kan bringa ärendet till handläggning i styrelsen, om han inom åtta (8) dagar räknat från händelsen skriftligen så kräver. Hamnkaptenens beslut är likväl gällande, tills styrelsen annorlunda förordnat.

 

§28.

Om närmare tillämpning av dessa ordningsregler besluter styrelsen.

Dessa regler har fastställts av höstmötet den 04 november 2021 och träder omedelbart därefter i kraft.

bottom of page